แหล่งเรียนรู้และการใช้

แหล่งเรียนรู้และการใช้

ตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2549  โรงเรียนมีการพัฒนามาโดยตลอด ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน  2  หลัง รวมจำนวนห้องทั้งหมด  18 ห้อง  ห้องปฏิบัติการ  2  ห้อง  ห้องปฏิบัติการพิเศษต่างๆ 2 ห้อง ได้แก่  ห้องละหมาดนักเรียนชายและห้องละหมาดนักเรียนหญิงอย่างละ 1 ห้อง

ส่วนห้องสมุดมีขนาด 60  ตารางเมตร  สถิติการใช้ห้องสมุดของนักเรียนสูงสุดเมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  2553 คิดเป็นร้อยละ  75  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ต่ำสุด เมื่อเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2554 คิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

แผนงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558

SAR ระดับปฐมวัย                          คำนำ   แผนระดับปฐมวัย   แผนผังอาคารเรียนและห้องเรียน

SAR ระดับประถมศึกษาและมัธยม     คำนำ  แผนที่โรงเรียน  แผนระดับประถม-มัธยม

สานสนเทศโรงเรียน                        ดาวน์โหลด

โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2558

สรุปผลการดำเนินโครงการ            ดาวน์โหลด

โครงการสารสนเทศ                    ดาวน์โหลด