อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์
อัตลักษณ์ โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

 

อัตลักษณ์
โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ ได้กำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ
“มารยาทดี  มีสลาม ”