Congratutation!!!

Alhamdulillah

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/1 ที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
รอบที่ 1 พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน TCAS 1/1
นางสาวคิสตูรีย์ ศรีรัก
คณะวิทยาการสุขภาพและกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
นางสาวจัสมิน โต๊ะกอหนำ
คณะวิทยาการสุขภาพและกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
นางสาวอรวรรณ ขวัญทอง
คณะวิทยาการสุขภาพและกีฬา
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อ่านเพิ่มเติม Congratutation!!!

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2565 

อ่านเพิ่มเติม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

กิจกรรมวันรายาอิดิ้ลอัฎฮา ประจำปีการศึกษา 2565

วัน ศุกร์ ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมวันรายาอิดิ้ลอัฎฮา ประจำปีการศึกษา 2565

การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ณ วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  

อ่านเพิ่มเติม การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 12  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม โครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม การแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563

การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 กันยายน 2563

อ่านเพิ่มเติม การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 กันยายน 2563

การจัดการเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

การจัดการเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม การจัดการเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓