ประวัติโรงเรียน


ประวัติโดยย่อของโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา จัดตั้งโดยนายยูสุบ หมัดหมัน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่  3 (อนุบาล – ม.3 ) จะเปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2550

ดารุลมะฮ์ดียะห์ เป็นชื่อที่ตั้ง โดยนายยูสุบ หมัดหมัน ซึ่งหมายถึงชื่อของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล) ศาสดาแห่งอิสลาม แปลเป็นไทยว่า “คลังแห่งการชี้นำ” โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งแรกของอำเภอรัตภูมิที่มีการสอนทั้งวิชาศาสนาและสามัญ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรอิสลามศึกษาควบคู่ไปด้วย ตอบสนองกับความต้องการของชาวบ้านตำบลท่าชะมวงในขณะนี้ชาวบ้านต่างให้การสนับสนุนเพื่ออยากให้บุตรหลานได้มีการเรียนในเรื่องของศาสนาอิสลามไปด้วยเป็นพื้นความรู้ของบุตรหลานตั้งแต่เด็กซึ่งชาวบ้านต่างให้ความร่วมมือเต็มที่เพื่อที่จะผลักดันให้เกิดโรงเรียนในลักษณะนี้ในตำบล

โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ตั้งอยู่ที่ดินโฉนดเลขที่ 13090 มีเนื้อที่ทั้งหมด 1 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา โดยได้เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2549 สร้างอาคารขึ้น 2 ชั้น มีทั้งหมด 10 ห้อง แยกเป็นห้องเรียน 8 ห้อง แต่ละห้องมีขนาด 6×8 เมตร และห้องประกอบการ และห้องประกอบการ มีขนาด 4×6 เมตร ซึ่งเป็นห้องที่ใช้ประกอยการดำเนินการด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียน ด้านหน้าของอาคารจะมี 1 ห้อง ยื่นออกมาหรือเรียกว่า”มุข” เพื่อใช้เป็นห้องอื่นที่เกี่ยวกับโรงเรียนมีขนาด 4×3 เมตร รวมแล้วตัวอาคารจะมีความกว้างและความยาวรวมกันโดยรอบ 40 เมตร (ในตัวอาคารโรงเรียนจะมีพื้นที่ทั้งหมดรวมกัน 300 เมตร) และขอบอาคารจะมีบริเวณโรงเรียนที่ใช้ทำเป็นสนามเด็กเล่นและอื่น ๆ ที่มีความยาวและความกว้างรวมกัน 1000 เมตร และสำหรับอาคารเรียนที่ก่อสร้างขึ้นมาสามารถรองรับนักเรียนทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษาได้ถึง320 คน

ด้านการเรียนการสอนโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์วางเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆด้านของบุตรหลานทำให้เกิดคุณภาพและนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพสูงสุด ซึ่งสามารถจะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต