ข้อมูลทั่วไปของ โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ ตั้งอยู่เลขที่ 155/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อ่านเพิ่มเติม »

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 ทางโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 155/3 หมู่ 3 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555 อ่านเพิ่มเติม »

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555

ทางโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ ได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555 ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2555 อ่านเพิ่มเติม »

งานวันเด็ก ปี 2555 ของโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

งานวันเด็ก ปี 2555 ของโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ อ่านเพิ่มเติม »

ทัศนศึกษา ปี 2555 ของโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

ทัศนศึกษา ปี 2555 ของโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมกีฬาสี ปี 2555 ของโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

กิจกรรมกีฬาสี ปี 2555 ของโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ อ่านเพิ่มเติม »

เดือนรอมฎอน เป็นวันที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมจะถือศีลอด ควบคุม ยับยั้ง สำรวมกาย กิริยา ใจจากความไม่ดีทั้งปวง ในเดือนรอมฎอน อ่านเพิ่มเติม »

 

โครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีปีการศึกษา 2562 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

โครงการก้าวสู่ความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20-22 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือภูศรีเกษร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันงานวิชาการระดับจังหวัด

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ทางโรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จัดโดย อบต.ท่าชะมวง

กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกรอบแนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

ปฐมนิเทศผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 1 / 2561 วันที่ 14 พฤษภาคม 2561