วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์   จัดการศึกษาโดยมีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก  โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ควบคู่กับคุณธรรม  ให้เป็นเด็กที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายสติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์  ยึดหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม  สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข