ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์
โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

ชื่อโรงเรียน :  ดารุลมะฮ์ดียะห์

สังกัด :           สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

เขตตรวจ :      สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่  12

ที่ตั้ง

โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ ตั้งอยู่เลขที่ 155/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับ อนุบาล 1  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  ตั้งอยู่ที่ดินโฉนดเลขที่ 13090 มีเนื้อที่ทั้งหมด 1 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา  โดยได้เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 10  กรกฏาคม พุทธศักราช 2549  และได้ขออนุญาตเปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  12 มีนาคม พุทธศักราช 2550  โดย ให้นามโรงเรียน ว่า “ดารุลมะฮ์ดียะห์” เป็นชื่อที่ตั้ง โดยนายยูสุบ หมัดหมัน ซึ่งหมายถึงชื่อของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล) ศาสดาแห่งอิสลาม  แปลเป็นไทยว่า “คลังแห่งการชี้นำ”

โทรศัพท์ : 074 – 388743
โทรสาร  : 074 – 388743
Website  :  www.daroonmahdeyah.ac.th
E-mail :  info@daroonmahdeyah.ac.th
E-mail :  deeyoh_2531@windowslive.com.com

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณโรงเรียน ประวัติโรงเรียน

สภาพทั่วไปของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ เป็นสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเหมาะแก่การทำนา ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ มีคลองธรรมชาติมีน้ำตลอดปี เหมาะแก่การทำการประมง มีถนนลาดยางเชื่อมติดกันทุกหมู่บ้านและมีถนนลูกรังเชื่อมติดต่อกันภายในหมู่บ้าน ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดพัทลุง   ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ และ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.กำแพงเพชร , อบต.คูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.เขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จำนวนประชากรในเขต อบต.ท่าชะมวง มีประมาณ  15,673 คน  (ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง)

โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ โดยได้เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 10  กรกฏาคม พุทธศักราช 2549  รวมระยะเวลามาประมาณ 6 ปี โรงเรียนสร้างความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมืออันดีกับชุมชนมาโดยตลอด ผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อถือในโรงเรียน  โดยส่งบุตรหลานมาเรียนและให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดี  นักเรียนมีพื้นฐานทางครอบครัวแตกต่างกัน แต่สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ด้านการเรียนการสอนโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์วางเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆด้านของบุตรหลานทำให้เกิดคุณภาพและนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพสูงสุด ซึ่งสามารถจะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 ต.ท่าชะมวง   อ.รัตภูมิ   จ.สงขลา จัดตั้งโดยนายยูสุบ หมัดหมัน ซึ่งเป็น โรงเรียนที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัญมศึกษาปีที่ 3 (อนุบาล – ม.3 ) จะเปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2550  ดารุลมะฮ์ดียะห์ เป็นชื่อที่ตั้ง โดยนายยูสุบ หมัดหมัน ซึ่งหมายถึงชื่อของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล) ศาสดาแห่งอิสลาม แปลเป็นไทยว่า “คลังแห่งการชี้นำ” โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งแรกของอำเภอรัตภูมิที่มีการสอนทั้งวิชาศาสนาและสามัญ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรอิสลามศึกษาควบคู่ไปด้วย ตอบสนองกับความต้องการของชาวบ้านตำบลท่าชะมวงในขณะนั้นชาวบ้านต่างให้การสนับสนุนเพื่ออยากให้บุตรหลานได้มีการเรียนในเรื่องของศาสนาอิสลามไปด้วยเป็นพื้นความรู้ของบุตรหลานตั้งแต่เด็ก ซึ่งชาวบ้านต่างให้ความร่วมมือเต็มที่เพื่อที่จะผลักดันให้เกิดโรงเรียนในลักษณะนี้ในตำบล

โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ตั้งอยู่ที่ดินโฉนดเลขที่ 13090 มีเนื้อที่ทั้งหมด 1 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา  โดยได้เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 10  กรกฏาคม  2549  สร้างอาคารขึ้น 2 ชั้น มีทั้งหมด 10 ห้อง แยกเป็นห้องเรียน 8 ห้อง แต่ละห้องมีขนาด 6×8 เมตร และห้องประกอบการ  และห้องประกอบการ มีขนาด 4×6 เมตร ซึ่งเป็นห้องที่ใช้ประกอบการดำเนินการด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียน ด้านหน้าของอาคารจะมี 1 ห้อง ยื่นออกมาหรือเรียกว่า”มุข” เพื่อใช้เป็นห้องอื่นที่เกี่ยวกับโรงเรียนมีขนาด 4×3 เมตร รวมแล้วตัวอาคารจะมีความกว้างและความยาวรวมกันโดยรอบ 40  เมตร (ในตัวอาคารโรงเรียนจะมีพื้นที่ทั้งหมดรวมกัน 300 เมตร) และขอบอาคารจะมีบริเวณโรงเรียนที่ใช้ทำเป็นสนามเด็กเล่นและอื่น ๆ ที่มีความยาวและความกว้างรวมกัน 1000 เมตร และสำหรับอาคารเรียนที่ก่อสร้างขึ้นมาสามารถรองรับนักเรียนทั้งระดับอนุบา ประถมศึกษาและมัยมได้ถึง 450 คน ด้านการเรียนการสอนโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์วางเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆด้านของบุตรหลานทำให้เกิดคุณภาพและนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพสูงสุด ซึ่งสามารถจะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต