บุคลากร

บุคลากร

S__3809282

 

นายยูสุบ หมัดหมัน
นายยูสุบ หมัดหมัน
MR. YUSUB MADMAN

 • ตำแหน่ง :
  • ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์
  • ผู้จัดการ โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์
 • ที่อยู่ : 155/3 ม.3 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร :  080-5445149

 

 

 

 

 

 

 

นายอดุลยาศักดิ์ หมัดหมัน
MR. ADUNYASAK MADMAN

 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์
 • วุฒิการศึกษาด้านศาสนา : อนุปริญญา สาขาอัลกรุอ่านและฮาดิส ประเทศมาเลเซีย
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน
 • ที่อยู่ : 35 ซ.6 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • โทร :  081-3683331
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวขอดีเย๊าะ หมัดหมัน
Miss KODEEYOH MADMAN

 • ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
 • วุฒิการศึกษาต่อ :ปริญญาโท บริหารการศึกษา
 • ที่อยู่ : 155/3 ม.3 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร :  084-6320346
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางโฉมสุณี หมัดหมัน
Mrs.CHOMSUNEE MADMAN

 • ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ที่อยู่ : 306/4 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 086-3773135
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววรรณา แหละกะหรีม 
Miss WANNA   LEAHKAHREEM

 • ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ป .บัณฑิต (วิชาชีพครู)
 • ที่อยู่ : 193 ม.3 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 089-4962078
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุไหวด้า หมัดอะดัม 
Miss SUWAIDA MAD-ADUM

 • ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคลาการ ครูผู้สอน (ปฐมวัย)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
 • ที่อยู่ : 74 ม.10 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 098-7196713
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางวรรณา มุเก็ม
Mrs.WANNA MUKEM

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
 • ที่อยู่ : 36/5 ม.4 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 095-4383235
 •  

 

 

 

 

 

 

 


นายนิอดินันต์ หะยีนิโซะ
Mr.NIADINAND   HAYEENISOH

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
 • ที่อยู่ :  50 ม.2 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 
 • โทร : 083-1713313
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสิปะ บิลโตะแหละ
Miss SIPA BINTOHLEAH

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ชั้นปฐมวัย)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย
 • ที่อยู่ : 59/1 ม.8 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 080-1404350
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุวรรณา หลีหีม
Miss SUWANNA HLEEHEEM

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (วิทยาศาสตร์) , หัวหน้ากลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • ที่อยู่ : 095-4407019
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวรุจิเรจ อ้าสะกะละ
Miss RUCHIRET ARSAKALA

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ปฐมวัย)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี จิตวิทยาคลินิกและชุมชน
 • ที่อยู่ : 183/2 ม.9 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 083-6104650
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวดรุณี รุ่งสวัสดิ์
Miss DRUNEE   RUNGSAWAST

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ที่อยู่ : 376/2 ม.12 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 087-2853091
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางอาอิฉ๊ะ หมัดสะแล่หมัน
Mrs.AEECHA   MADSALAEMAN

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (คณิตศาสตร์), หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี คณิตศาสตร์
 • ที่อยู่ : 29/5 ม.2 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 096-1926118
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมุมินะห์ โอรามหลง
Miss MUMINAH   O-RAMLONG

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ประวัติศาสตร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
 • ที่อยู่ : 111/1 ม.3 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 061-2934189
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นายวีรยุทธ์ เส็นหมาน
Mr.WERAYUT   SENMHAN

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (สุขศึกษาและพละศึกษา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ที่อยู่ : 122 ม.1 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 089-9749040
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นายอาหมัด มูเก็ม
Mr.ARMAT   MUKEM

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ศาสนา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต อิสลามศึกษา
 • ที่อยู่ : 108 ม.12 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 086-9640994
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวร่อหม๊ะ หีมเบ็ญหมัด
Miss ROMAH   HEEM-BENMAD

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ศึกษาสตรบัณฑิต
 • ที่อยู่ : 187/1 ม.9 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 087-2952890
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุจินดา ทองขจร

Miss SUJINDA   THONG-KAJORN

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ภาษาไทย) ,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
 • ที่อยู่ : 149 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • โทร : 081-0970114
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวโสมสุดา หวังจิตร์
Miss SOMSUDA   WANGJIT

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน ,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
 • ที่อยู่ : 33/2 ม.2 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 087-6326391
 •  

teacher_1123


นางสาวร่อฮานี บาวแดง
Miss ROHANEE   BAO-DAENG

 • ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : อนุปริญญา การศึกษาปฐมวัย
 • ที่อยู่ : 164 ม.8 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 087-2952890
 •  

 

 

 

 

 

 

นางสาวอัสมา หวังสวา
Miss ASMA   WANG-SAWA

 • ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : อนุปริญญา การศึกษาปฐมวัย
 • ที่อยู่ : 11 ม.8 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 093-7421278
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนฤมล หมัดหมัน
Miss NARUMON   MADMAN

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน ,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ศึกศาสตรบัณฑิต
 • ที่อยู่ : 5/7 ม.4 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
 • โทร : 088-3919155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอามีน๊ะ บากร
Miss AMINAH BAKORN

 • ตำแหน่ง : ครูสอนพิเศษ(ภาษาอาหรับ)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี  Aqiidah Islamic Creed
 • ที่อยู่ : 51 ม.4  ต.ย่านซื่อ  อ.ควนโดน  จ.สตูล  91160
 • โทร : 0ุ98-7191755
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางจรรยา ศรีอาหมัด
Mrs. JANYA SRI-AMAD

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ภาษาไทย)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีไทย 
 • ที่อยู่ : 10/2  ม.12  ต.กำแพงเพชร  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  90180 
 • โทร : 0ุ83-6575500

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศริญญา รูบามา
Miss.Sarinya Roobama 

 • ตำแหน่ง : ครูปฐมวัย
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย
 • ที่อยู่ : 174 ม.6 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160
 • โทร : 089-4648500
 •  

 

 

 

 

 

 

 


นางสาววาสนา หมัดอะดัม
Miss. Wassana Mad-adam

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (คณิตศาสตร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี
 • ที่อยู่ : 
 • โทร : 089-2973260

 

 

 

 

 

 

 นางสาวฟารีดา เทศอาเส็น
Miss. Farida Tes-asen

 • ตำแหน่ง : ครูปฐมวัย
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 • ที่อยู่ : 131  ม.5  ต.ควนโดน  อ.ควนโดน จ.สตูล  91160 
 • โทร : 090-4911327

 

 

 

 

 

 

 

 


นางสาวสุกัญา อะสัน
Miss. Sukanya asan

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (คณิตศาสตร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 • ที่อยู่ : 79/7  ม.1  ต.ฉลุง  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110 
 • โทร : 097-1636301

 

 

 

 

 

 

 นางสาวฮาซานะห์ ลีแงดายี
Miss Hasanah ligeadayee

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ภาษามลายู)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษามลายู
 • ที่อยู่ : 150/1  ม.2  ต.บูกิต  อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส  96130 
 • โทร : 093-7855567
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวยามีล๊ะ หมัดสะแหละ
Miss Yameelah Madsalaeh

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (อิสลามศึกษา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี สาขาการสอนอิสลามศึกษา
 • ที่อยู่ : 69/1 ม.12 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 093-6196078

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสันติ สันติเมธา​พิพัฒน์​
Mr.Santi Santimethaphiphat

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ศิลปะ)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.)
 • ที่อยู่ :  26 หมู่ที่ 2  ต.ท่าชะม่วง  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  90180
 • โทร : 088-3945657
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นายอนุวัฒน์ เกลี้ยงสัน
Mr.Anuwat Kliangsan

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (อิสลามศึกษา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : 
 • ที่อยู่ :  14/1 หมู่ที่ 6  ต.เขาพระ  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  90180
 • โทร : 086-4575056
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนันทิกานต์ ไบบาว
Miss Nanthikarn Baibao

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (อิสลามศึกษา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ครุศาสตร์อิสลาม
 • ที่อยู่ :  111 หมู่ที่ 1  ต.ท่าชะมวง  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  90180
 • โทร : 0847504309
 •  

 

 

 

 

 

นางสุณีรัตน์ ปราบณรงค
Miss Sunirat Prapnarong 

 • ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : การศึกษาปฐมวัย
 • ที่อยู่ :  45/1 หมู่ที่ 12  ต.ท่าชะมวง  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  90180
 • โทร : 095-0424594
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอารีย์ ไบสะหล๊ะ
Miss Aree Baisalah

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (วิทยาศาสตร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • ที่อยู่ :  353 หมู่ที่ 6  ต.เขาพระ  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  90180
 • โทร : 095-4304760
 •  

 

 

 

 

 

 

นางสาวดวงใจ กะสิรักษ์
Miss Duangjai Kalasrirak

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (วิทยาศาสตร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาสตร์ทั่วไป
 • ที่อยู่ :  585 หมู่ที่ 9  ต.กำแพงเพชร  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  90180
 • โทร : 088-2579587
 •  

 

 

 

 

 

นางสาวปวีณา นุ้ยน้ำวงค์
Miss Pavina Nuinamwong

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (วิทยาศาสตร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาสตร์
 • ที่อยู่ :  582/7 หมู่ที่ 7  ต.เขาขาว  อ.ละงู  จ.สตูล  91110
 • โทร : 081-3925791
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอเนชา หมัดอะหลี
Miss Anecha Mad-a-lee

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ภาษาไทย)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษามลายู วิชาโทภาษาไทย
 • ที่อยู่ :  157  ม.12  ต.กำแพงเพชร  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา 
 • โทร : 084-9668253
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นายศรายุทธ ช่างสนั่น
Mr.Sarayut Changsanan

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (อิสลามศึกษา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : Daurah hadist , Takhasus fighi
 • ที่อยู่ :  69/1 ม.12 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 • โทร : 062-2350495

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวรอนี บิลหมุด
Miss Ronee Bilmud

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ฟิสิกส์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
 • ที่อยู่ :  336 ม.3 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 0848571176
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวณัตญาดา หมัดอะดัม
Miss Natyada Mad-a-dam

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ
 • ที่อยู่ :  45/2  ม.4  ต.เขาพระ  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  
 • โทร : 083-6530285

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวบิลกีส เบ็ญตะหลี
Miss Bilkis Bentalee

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (สังคมศึกษา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • ที่อยู่ :  23/2 ม.5 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • โทร : 080-8706369

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอัสวาณี หมัดอะด้ำ
Miss Aswanee Mad-adam

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการจัดการการท่องเที่ยว
 • ที่อยู่ : 33 ม.9 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 091-8360119
 •