บุคลากร

บุคลากร

S__3809282

 

 

 

 

 

 

 

 

นายยูสุบ หมัดหมัน
MR. YUSUB MADMAN

 • ตำแหน่ง :
  • ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์
  • ผู้จัดการ โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์
 • โทร :  080-5445149

 

 

 

 

 

 

 

นายอดุลยาศักดิ์ หมัดหมัน
MR. ADUNYASAK MADMAN

 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์
 • วุฒิการศึกษาด้านศาสนา : อนุปริญญา สาขาอัลกรุอ่านและฮาดิส ประเทศมาเลเซีย
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน
 • โทร :  081-3683331

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวขอดีเย๊าะ หมัดหมัน
Miss KODEEYOH MADMAN

 • ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
 • วุฒิการศึกษาต่อ :ปริญญาโท บริหารการศึกษา
 • โทร :  084-6320346

 

 

 

 

 

 

 

นางโฉมสุณี หมัดหมัน
Mrs.CHOMSUNEE MADMAN

 • ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • โทร : 086-3773135

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววรรณา แหละกะหรีม 
Miss WANNA   LEAHKAHREEM

 • ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ป .บัณฑิต (วิชาชีพครู)
 • โทร : 089-4962078

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุไหวด้า หมัดอะดัม 
Miss SUWAIDA MAD-ADUM

 • ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคลาการ ครูผู้สอน (ปฐมวัย)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
 • โทร : 098-7196713

 

 

 

 

 

 

 

นางวรรณา มุเก็ม
Mrs.WANNA MUKEM

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
 • โทร : 095-4383235

 

 

 

 

 

 

 

นายนิอดินันต์ หะยีนิโซะ
Mr.NIADINAND   HAYEENISOH

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
 • โทร : 083-1713313

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสิปะ บิลโตะแหละ
Miss SIPA BINTOHLEAH

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ชั้นปฐมวัย)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย
 • โทร : 080-1404350

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุวรรณา หลีหีม
Miss SUWANNA HLEEHEEM

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (วิทยาศาสตร์) , หัวหน้ากลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • โทร : 095-4407019

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวดรุณี รุ่งสวัสดิ์
Miss DRUNEE   RUNGSAWAST

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • โทร : 087-2853091

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมุมินะห์ โอรามหลง
Miss MUMINAH   O-RAMLONG

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ประวัติศาสตร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
 • โทร : 061-2934189

 

 

 

 

 

 

 

นายวีรยุทธ์ เส็นหมาน
Mr.WERAYUT   SENMHAN

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (สุขศึกษาและพละศึกษา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • โทร : 089-9749040

 

 

 

 

 

 

 

นายอาหมัด มูเก็ม
Mr.ARMAT   MUKEM

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ศาสนา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต อิสลามศึกษา
 • โทร : 086-9640994

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุจินดา ทองขจร
Miss SUJINDA   THONG-KAJORN

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ภาษาไทย) ,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
 • โทร : 081-0970114

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวโสมสุดา หวังจิตร์
Miss SOMSUDA   WANGJIT

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน ,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
 • โทร : 087-6326391

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวร่อฮานี บาวแดง
Miss ROHANEE   BAO-DAENG

 • ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : อนุปริญญา การศึกษาปฐมวัย
 • โทร : 087-2952890

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอัสมา หวังสวา
Miss ASMA   WANG-SAWA

 • ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : อนุปริญญา การศึกษาปฐมวัย
 • โทร : 093-7421278

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอามีน๊ะ บากร
Miss AMINAH BAKORN

 • ตำแหน่ง : ครูสอนพิเศษ(ภาษาอาหรับ)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี  Aqiidah Islamic Creed
 • โทร : 0ุ98-7191755

 

 

 

 

 

 

 

นางจรรยา ศรีอาหมัด
Mrs. JANYA SRI-AMAD

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ภาษาไทย)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีไทย 
 • โทร : 083-6575500

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศริญญา รูบามา
Miss.Sarinya Roobama 

 • ตำแหน่ง : ครูปฐมวัย
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย
 • โทร : 089-4648500

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววาสนา หมัดอะดัม
Miss. Wassana Mad-adam

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (คณิตศาสตร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี
 • โทร : 089-2973260

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุกัญา อะสัน
Miss. Sukanya asan

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (คณิตศาสตร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 • โทร : 097-1636301

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวฮาซานะห์ ลีแงดายี
Miss Hasanah ligeadayee

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ภาษามลายู)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษามลายู
 • โทร : 093-7855567

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวยามีล๊ะ หมัดสะแหละ
Miss Yameelah Madsalaeh

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (อิสลามศึกษา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี สาขาการสอนอิสลามศึกษา
 • โทร : 093-6196078

 

 

 

 

 

 

 

นายสันติ สันติเมธา​พิพัฒน์​
Mr.Santi Santimethaphiphat

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ศิลปะ)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.)
 • โทร : 088-3945657

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนันทิกานต์ ไบบาว
Miss Nanthikarn Baibao

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (อิสลามศึกษา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ครุศาสตร์อิสลาม
 • โทร : 0847504309

 

 

 

 

 

 

 

นางสุณีรัตน์ ปราบณรงค์
Miss Sunirat Prapnarong 

 • ตำแหน่ง : ครูปฐมวัย
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : การศึกษาปฐมวัย
 • โทร : 095-0424594

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอารีย์ ไบสะหล๊ะ
Miss Aree Baisalah

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (วิทยาศาสตร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • โทร : 095-4304760

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวดวงใจ กะสิรักษ์
Miss Duangjai Kalasrirak

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (วิทยาศาสตร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาสตร์ทั่วไป
 • โทร : 088-2579587

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวปวีณา นุ้ยน้ำวงค์
Miss Pavina Nuinamwong

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (วิทยาศาสตร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาสตร์
 • โทร : 081-3925791

 

 

 

 

 

 

 

นายศรายุทธ ช่างสนั่น
Mr.Sarayut Changsanan

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (อิสลามศึกษา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : Daurah hadist , Takhasus fighi
 • โทร : 062-2350495

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวรอนี บิลหมุด
Miss Ronee Bilmud

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ฟิสิกส์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
 • โทร : 0848571176

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวณัตญาดา หมัดอะดัม
Miss Natyada Mad-a-dam

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ
 • โทร : 083-6530285

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมารียา  หมัดสะแล่หมัน
Miss Mareeya  Madsalaeman

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี อุสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • โทร : 086-4848432

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวซูฮัยบะห์ อาแว
Miss Suhaibah Awae

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • โทร : 080-1522905

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอัญชิสา หีมมะหมัด
Miss Anchisa Heemmamad

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ชีววิทยา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
 • โทร : 095-7372519

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอนัญญา หมัดสะแล่หมัน
Miss Ananya Madsalaeman

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (เคมี)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 • โทร : 064-0401804

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอัสมา พันกาเขต
Miss Asma Phankachet

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (คณิตศาสตร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • โทร : 065-3538853

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุภัสสรา หมัดอะด้ำ
Miss Suphatsara Madadam

 • ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : อนุปริญญา เอกปฐมวัย คณะครุศาสตร์
 • โทร : 092-9992357

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวลักษณา กุลนิล
Miss Laksana Kulnil

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (สังคมศึกษา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
 • โทร : 096-2413860

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศรัณยา การะวรรณ
Miss Saranya Karawan

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (อิสลามศึกษา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร์อิสลาม
 • โทร : 097-3317638 / 083-2543812

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวฟารีดา​     โต๊ะ​ล๊ะ
Miss Farida​ Tohlah

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (คณิตศาสตร์​)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาสถิติประยุกต์​
 • โทร : 064-0834593

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนิรดา บิลอะหลี
Miss Nirada Bin-ahlee

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรการท่องเที่ยว
 • โทร : 091-7676919

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวชานิดา หีมหมัด
Miss Chanida Himmad

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (อิสลามศึกษา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษามลายู
 • โทร : 063-4501975

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสัมซีย๊ะ มาลัยกูล
Miss Samseeyah Malaikul

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ภาษาไทย)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 • โทร : 093-5834476

 

 

 

 

 

 

 

นายรวี ขุนอักเขต
Mr.Rawee Khunakkhet

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (สุขศึกษาและพลศึกษา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา
 • โทร : 064-8070566

 

 

 

 

 

 

 

นายณัฐพงศ์ เกษตรกาลาม์
Mr.Natthaphong kasatkala

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (อิสลามศึกษา)/ครูหอพักชาย
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : Daurah hadist
 • โทร : 081-1699603

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเมทินี บิลละเต๊ะ
Miss Maytinee Billateh

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (อิสลามศึกษา)/ครูหอพักหญิง
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ชาฮาดัต ซานัดบุคอรี จากโรงเรียนดารุลอูลูมอัลบานาต
 • โทร : 062-2984245