บุคลากร

บุคลากร

S__3809282

 

นายยูสุบ หมัดหมัน

 

 

 

 

 

นายยูสุบ หมัดหมัน
MR. YUSUB MADMAN

 • ตำแหน่ง :
  • ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์
  • ผู้จัดการ โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์
 • ที่อยู่ : 155/3 ม.3 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร :  080-5445149

 

 

 

 

 

 

 

นายอดุลยาศักดิ์ หมัดหมัน
MR. ADUNYASAK MADMAN

 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์
 • วุฒิการศึกษาด้านศาสนา : อนุปริญญา สาขาอัลกรุอ่านและฮาดิส ประเทศมาเลเซีย
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน
 • ที่อยู่ : 35 ซ.6 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • โทร :  081-3683331
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวขอดีเย๊าะ หมัดหมัน
Miss KODEEYOH MADMAN

 • ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
 • วุฒิการศึกษาต่อ :ปริญญาโท บริหารการศึกษา
 • ที่อยู่ : 155/3 ม.3 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร :  084-6320346
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางโฉมสุณี หมัดหมัน
Mrs.CHOMSUNEE MADMAN

 • ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ที่อยู่ : 306/4 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 086-3773135
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววรรณา แหละกะหรีม 
Miss WANNA   LEAHKAHREEM

 • ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ป .บัณฑิต (วิชาชีพครู)
 • ที่อยู่ : 193 ม.3 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 089-4962078
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุไหวด้า หมัดอะดัม 
Miss SUWAIDA MAD-ADUM

 • ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคลาการ ครูผู้สอน (ปฐมวัย)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
 • ที่อยู่ : 74 ม.10 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 098-7196713
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางวรรณา มุเก็ม
Mrs.WANNA MUKEM

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
 • ที่อยู่ : 36/5 ม.4 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 095-4383235
 •  

 

 

 

 

 

 

 


นายนิอดินันต์ หะยีนิโซะ
Mr.NIADINAND   HAYEENISOH

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
 • ที่อยู่ :  50 ม.2 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 
 • โทร : 083-1713313
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสิปะ บิลโตะแหละ
Miss SIPA BINTOHLEAH

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ชั้นปฐมวัย)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย
 • ที่อยู่ : 59/1 ม.8 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 080-1404350
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุวรรณา หลีหีม
Miss SUWANNA HLEEHEEM

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (วิทยาศาสตร์) , หัวหน้ากลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • ที่อยู่ : 095-4407019
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวดรุณี รุ่งสวัสดิ์
Miss DRUNEE   RUNGSAWAST

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ที่อยู่ : 376/2 ม.12 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 087-2853091

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมุมินะห์ โอรามหลง
Miss MUMINAH   O-RAMLONG

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ประวัติศาสตร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
 • ที่อยู่ : 111/1 ม.3 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 061-2934189

 

 

 

 

 

 

 

นายวีรยุทธ์ เส็นหมาน
Mr.WERAYUT   SENMHAN

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (สุขศึกษาและพละศึกษา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ที่อยู่ : 122 ม.1 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 089-9749040

 

 

 

 

 

 

 

นายอาหมัด มูเก็ม
Mr.ARMAT   MUKEM

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ศาสนา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต อิสลามศึกษา
 • ที่อยู่ : 108 ม.12 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 086-9640994

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุจินดา ทองขจร

Miss SUJINDA   THONG-KAJORN

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ภาษาไทย) ,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
 • ที่อยู่ : 149 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • โทร : 081-0970114

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวโสมสุดา หวังจิตร์
Miss SOMSUDA   WANGJIT

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน ,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
 • ที่อยู่ : 33/2 ม.2 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 087-6326391

teacher_1123

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวร่อฮานี บาวแดง
Miss ROHANEE   BAO-DAENG

 • ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : อนุปริญญา การศึกษาปฐมวัย
 • ที่อยู่ : 164 ม.8 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 087-2952890

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอัสมา หวังสวา
Miss ASMA   WANG-SAWA

 • ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : อนุปริญญา การศึกษาปฐมวัย
 • ที่อยู่ : 11 ม.8 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 093-7421278

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอามีน๊ะ บากร
Miss AMINAH BAKORN

 • ตำแหน่ง : ครูสอนพิเศษ(ภาษาอาหรับ)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี  Aqiidah Islamic Creed
 • ที่อยู่ : 51 ม.4  ต.ย่านซื่อ  อ.ควนโดน  จ.สตูล  91160
 • โทร : 0ุ98-7191755

 

 

 

 

 

 

 

นางจรรยา ศรีอาหมัด
Mrs. JANYA SRI-AMAD

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ภาษาไทย)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีไทย 
 • ที่อยู่ : 10/2  ม.12  ต.กำแพงเพชร  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  90180 
 • โทร : 083-6575500

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศริญญา รูบามา
Miss.Sarinya Roobama 

 • ตำแหน่ง : ครูปฐมวัย
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย
 • ที่อยู่ : 174 ม.6 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160
 • โทร : 089-4648500

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววาสนา หมัดอะดัม
Miss. Wassana Mad-adam

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (คณิตศาสตร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี
 • ที่อยู่ : 
 • โทร : 089-2973260

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุกัญา อะสัน
Miss. Sukanya asan

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (คณิตศาสตร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 • ที่อยู่ : 79/7  ม.1  ต.ฉลุง  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110 
 • โทร : 097-1636301

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวฮาซานะห์ ลีแงดายี
Miss Hasanah ligeadayee

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ภาษามลายู)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษามลายู
 • ที่อยู่ : 150/1  ม.2  ต.บูกิต  อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส  96130 
 • โทร : 093-7855567

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวยามีล๊ะ หมัดสะแหละ
Miss Yameelah Madsalaeh

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (อิสลามศึกษา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี สาขาการสอนอิสลามศึกษา
 • ที่อยู่ : 69/1 ม.12 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 093-6196078

 

 

 

 

 

 

 

นายสันติ สันติเมธา​พิพัฒน์​
Mr.Santi Santimethaphiphat

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ศิลปะ)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.)
 • ที่อยู่ :  26 หมู่ที่ 2  ต.ท่าชะม่วง  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  90180
 • โทร : 088-3945657
 •  

 

 

 

 

 

 

 

นายอนุวัฒน์ เกลี้ยงสัน
Mr.Anuwat Kliangsan

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (อิสลามศึกษา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : 
 • ที่อยู่ :  14/1 หมู่ที่ 6  ต.เขาพระ  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  90180
 • โทร : 086-4575056

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนันทิกานต์ ไบบาว
Miss Nanthikarn Baibao

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (อิสลามศึกษา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ครุศาสตร์อิสลาม
 • ที่อยู่ :  111 หมู่ที่ 1  ต.ท่าชะมวง  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  90180
 • โทร : 0847504309

 

 

 

 

 

นางสุณีรัตน์ ปราบณรงค์
Miss Sunirat Prapnarong 

 • ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : การศึกษาปฐมวัย
 • ที่อยู่ :  45/1 หมู่ที่ 12  ต.ท่าชะมวง  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  90180
 • โทร : 095-0424594

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอารีย์ ไบสะหล๊ะ
Miss Aree Baisalah

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (วิทยาศาสตร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • ที่อยู่ :  353 หมู่ที่ 6  ต.เขาพระ  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  90180
 • โทร : 095-4304760

 

 

 

 

 

 

นางสาวดวงใจ กะสิรักษ์
Miss Duangjai Kalasrirak

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (วิทยาศาสตร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาสตร์ทั่วไป
 • ที่อยู่ :  585 หมู่ที่ 9  ต.กำแพงเพชร  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  90180
 • โทร : 088-2579587

 

 

 

 

 

นางสาวปวีณา นุ้ยน้ำวงค์
Miss Pavina Nuinamwong

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (วิทยาศาสตร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาสตร์
 • ที่อยู่ :  582/7 หมู่ที่ 7  ต.เขาขาว  อ.ละงู  จ.สตูล  91110
 • โทร : 081-3925791

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอเนชา หมัดอะหลี
Miss Anecha Mad-a-lee

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ภาษาไทย)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษามลายู วิชาโทภาษาไทย
 • ที่อยู่ :  157  ม.12  ต.กำแพงเพชร  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา 
 • โทร : 084-9668253

 

 

 

 

 

 

 

นายศรายุทธ ช่างสนั่น
Mr.Sarayut Changsanan

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (อิสลามศึกษา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : Daurah hadist , Takhasus fighi
 • ที่อยู่ :  69/1 ม.12 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 • โทร : 062-2350495

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวรอนี บิลหมุด
Miss Ronee Bilmud

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ฟิสิกส์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
 • ที่อยู่ :  336 ม.3 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 0848571176

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวณัตญาดา หมัดอะดัม
Miss Natyada Mad-a-dam

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ
 • ที่อยู่ :  45/2  ม.4  ต.เขาพระ  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  
 • โทร : 083-6530285

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมารียา  หมัดสะแล่หมัน
Miss Mareeya  Madsalaeman

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี อุสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ที่อยู่ :  29/1  ม.2  ต.ท่าชะมวง  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  90180
 • โทร : 086-4848432

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวซูฮัยบะห์ อาแว
Miss Suhaibah Awae

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • ที่อยู่ : 22/5 ม.4 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส  96140
 • โทร : 080-1522905

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอัญชิสา หีมมะหมัด
Miss Anchisa Heemmamad

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (ชีววิทยา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
 • ที่อยู่ : 304/2 ม.12 ต.กำเเพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 095-7372519

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอนัญญา หมัดสะแล่หมัน
Miss Ananya Madsalaeman

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (เคมี)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 • ที่อยู่ : 45 ม.5 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 064-0401804

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอัสมา พันกาเขต
Miss Asma Phankachet

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (คณิตศาสตร์)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • ที่อยู่ : 14 ม.3 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
 • โทร : 065-3538853

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุภัสสรา หมัดอะด้ำ
Miss Suphatsara Madadam

 • ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : อนุปริญญา เอกปฐมวัย คณะครุศาสตร์
 • ที่อยู่ : 71/5 ม .6 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 092-9992357

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวลักษณา กุลนิล
Miss Laksana Kulnil

 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน (สังคมศึกษา)
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
 • ที่อยู่ : 16 ม.10 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 096-2413860

 

 

 

 

 

 

 

นายนัสรี วงศ์มุสา
Ms. Nasri Wongmusa

 • ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลหอพักชาย
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
 • ที่อยู่ : 86 ม.10 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทร : 086-9608742

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอนุษา เสมอภพ
Miss Anusa Samerpop

 • ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลหอพักหญิง
 • วุฒิการศึกษาด้านสามัญ : อนุปริญญาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
 • ที่อยู่ : 43/3 ม.2 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130
 • โทร : 083-1930927