พันธกิจ

พันธกิจ โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

พันธกิจ โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
  2. ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
  3. ยึดหลักการฝึกอบรมเลี้ยงดูให้เด็กมีการพัฒนาตนเองตามหลักขั้นของพัฒนาการทุกด้านตามศักยภาพ
  4. ปลูกฝังจิตสำนึกในความเป็นไทยมุสลิมและจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางอิสลาม