ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์

 ตัวชี้วัด / เป้าหมาย ของปีการศึกษา  2556

 • ระบบการบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • คุณภาพมาตรฐานด้านกระบวนการมีมาตรฐานเพื่อการประเมินภายนอก
 •  ร้อยละของครูที่มีขวัญและกำลังใจดีในการปฏิบัติงาน
 • ร้อยละของครูที่มีทักษะในการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
 • ร้อยละของครูที่มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 • ร้อยละของครูที่สอนตรงตามวิชาเอก/โท หรือได้รับการอบรม
 •  ร้อยละของครูที่มีแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม
 • ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถอ่านอัลกุรอานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 •  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยใน 5 วิชาหลัก
 • ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี(อินเตอร์เน็ต)แสวงหาความรู้ได้
 • ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและรักการทำงาน
 •  ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาพดี  มีสุนทรียภาพ เห็นค่าศิลปะ กีฬาและดนตรี
 • ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา เหมาะสมกับวัย