คลัีงเก็บรายวัน: พฤศจิกายน 16, 2022

Congratutation!!!

Alhamdulillah

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6/1 ที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
รอบที่ 1 พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน TCAS 1/1
นางสาวคิสตูรีย์ ศรีรัก
คณะวิทยาการสุขภาพและกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
นางสาวจัสมิน โต๊ะกอหนำ
คณะวิทยาการสุขภาพและกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
นางสาวอรวรรณ ขวัญทอง
คณะวิทยาการสุขภาพและกีฬา
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อ่านเพิ่มเติม Congratutation!!!